Szybki kontakt

SZYBKI KONTAKT

tel. 71 33 43 888
email: biuro@dewelopart.pl
Polityka prywatności

OBOWIĄZUJE OD 01.09.2018 R.

Informacje o Administratorze

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej DEWELOPART.PL jest Dewelopart Fidelis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzyckiej 82, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382535, NIP 8992715366, REGON 021494193, e-mail: biuro@dewelopart.pl.

Obowiązki informacyjne Administratora

Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności realizują w sposób ogólny obowiązek informacyjny Dewelopart Fidelis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO). Szczegółowa treść klauzuli informacyjnej odnosząca się do poszczególnych działań spółki znajduje się w zakładce klauzula informacyjna znajdującej się na stronie internetowej (https://www.dewelopart.pl/klauzula-informacyjna ) oraz w treści regulaminów promocyjnych publikowanych na stronie internetowej. Klauzula informacyjna przekazywana jest również przez naszych pracowników w siedzibie spółki.
Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art. 12 RODO.
W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych.

Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych

Użytkownik strony DEWELOPART.PL może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych także na adres korespondencyjny opublikowany na stronie internetowej, jak również drogą telefoniczną. Mając na względzie możliwie szybkie podjęcie działań w Państwa sprawie ze strony Administratora rekomendujemy korzystanie z adresu e-mail iod@dewelopart.pl.

Deklaracja Administratora

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 
​W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: zaporę firewall, ochronę antywirusową, szyfrowanie danych, kontrolę dostępu fizycznego do pomieszczenia serwerowni, kontrolę autoryzacji dostępu do informacji oraz archiwizację danych.
Dane osobowe są przekazywane i przechowywane na terenie USA tylko i wyłącznie w formie zaszyfrowanej w ramach usługi hostingowej, a korzystanie z usługi odbywa się na podstawie regulaminu usługodawcy.
Administrator danych nie wykorzystuje mechanizmów automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) oraz wynikające z przygotowywanych przepisów prawa polskiego, mających na celu zapewnienie skutecznego stosowania RODO i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

Cel, podstawa i zakres zbierania danych osobowych

Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z prawnie dopuszczalnych działań podejmowanych przez Administratora.
Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora serwisu DEWELOPART.PL:

a) umożliwienie dostępu do newslettera, marketing usług własnych, działania promocyjne, podstawa przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Zakres przetwarzanych danych osobowych: adres e-mail.

b) umożliwienie kontaktu za pomocą formularza kontaktowego, podstawa przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

c) umożliwienie kontaktu telefonicznego – opcja ZAMAWIAM ROZMOWĘ, podstawa przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Zakres przetwarzanych danych osobowych: numer telefonu, imię, adres e-mail.

e) umożliwienie kontaktu telefonicznego- zakładka POSZUKUJEMY GRUNTÓW, podstawa przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Zakres przetwarzanych danych osobowych: numer telefonu, imię.

d) umożliwienie kontaktu w celu umówienia spotkania w siedzibie spółki – UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE, podstawa przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Zakres przetwarzanych danych osobowych: numer telefonu, imię, nazwisko, e-mail.

Udostępnianie danych osobowych

Dane użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, sms lub mms. Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.
Informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, spełniających wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.
Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych albo w oparciu o obowiązek prawny.

Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

Dane marketingowe są przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Użytkownika serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.
Dane kontaktowe podane na formularzu kontaktowym oraz w formularzu ZAMAWIAM ROZMOWĘ, UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE, dot. zakupu gruntu  są przetwarzane do czasu realizacji celu przetwarzania. Dane przetwarzane w związku ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych przetwarzane są do momentu wycofania zgody.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Dewelopart Fidelis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przysługuje:

prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa użytkownicy mogą realizować poprzez zgłoszenie sprawy  na adres mailowy (iod@dewelopart.pl) podany do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych (sposób rekomendowany) lub przy pomocy innych danych kontaktowych serwisu DEWELOPART.PL (drogą mailową, listowną lub telefoniczną).
W przypadku kontaktów, o których mowa w pkt. 2, Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z zapytaniem, wnioskiem, sprzeciwem lub żądaniem.

Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych

Podanie danych osobowych przy korzystaniu z formularzy kontaktowych dostępnych na stronie internetowej  ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi realizację kontaktu ze strony Administratora. W celu nawiązania kontaktu użytkownik może skorzystać z innych danych kontaktowych serwisu DEWELOPART.PL (drogą mailową, listowną lub telefoniczną).
Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej oferty usług i bonusów oferowanych przez Administratora danych.

Wycofanie zgody w przypadku, kiedy jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora

W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody.

Zgodę można wycofać:

poprzez kontakt mailowy na adres iod@dewelopart.pl

z wykorzystaniem innych danych kontaktowych serwisu DEWELOPART.PL (drogą mailową, listowną lub telefoniczną).

W przypadku złożenia wniosku o wycofanie zgody na przetwarzanie danych Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z tym wnioskiem.

Prawo do zmian w polityce

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w przyszłości zmian w naszych zasadach ochrony prywatności, aby stale móc je dostosowywać do naszej strony internetowej i zmian w wymaganiach prawnych.

 

Polityka plików cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej DEWELOPART.PL, której właścicielem jest firma Dewelopart Fidelis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera są także wysyłane „cookies” firmy Google, które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google do zainteresowań Użytkownika.

Jakiego rodzaju plików „cookies” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki cookies

Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookise służące do analiz

Pliki cookies pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny oraz umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookie podmiotów trzecich

Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Jak wyłączyć pliki „cookies”

W każdym momencie Użytkownik może wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Decydując się na takie rozwiązanie Użytkownik powinien liczyć się z tym, że nie będzie miał możliwości korzystania z niektórych treści i usług udostępnianych na naszej stronie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania naszej strony.

w przeglądarce Opera
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
w przeglądarce Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek
w przeglądarce Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
w przeglądarce Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows?os=windows-10
w przeglądarce Safarii
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

 

Informacje dodatkowe:

Serwis DEWELOPART.PL może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności określoną przez ich administratorów. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu DEWELOPART.PL.


Zapisz się do newslettera


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DewelopArt Fidelis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzyckiej 82 w celu przesyłania na mój adres mailowy newslettera.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej pod tym adresem oraz w siedzibie spółki. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może zostać wycofana w dowolnym momencie jednak jest niezbędna do umożliwienia nam kontaktu i przesłania informacji, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Żądanie wycofania zgłosić można na adres mailowy: iod@dewelopart.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez DewelopArt Fidelis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu informacji handlowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r.

Uwaga: Zgoda nie jest obligatoryjna, ale jeśli użytkownik jej nie udzieli, to nie może przesłać do nas danych a my nie możemy się z nim kontaktować.


Szczegółowe informacje nt. administratora danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw w zakresie ochrony danych osobowych zawarto w Polityce prywatności.


Dewelopart YouTube Dewelopart Instagram
dodano
mieszkanie
dodano do porównania:
można dodać jeszcze:
wyczyść listę PORÓWNAJ