Szybki kontakt

SZYBKI KONTAKT

tel. 71 33 43 888
email: biuro@dewelopart.pl
Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ustaleniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016): 

Administratorem danych osobowych NABYWCY jest w rozumieniu artykułu 13 DewelopART Fidelis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, 53-020 Wrocław, ulica Krzycka 82.
 

2.  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy www.dewelopart.pl; e-mail: iod@dewelopart.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 

3.  Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zawieranej UMOWY DEWELOPERSKIEJ, zgodnie z art. 6 ust. 1 litera b RODO.
 

4. Dane osobowe NABYWCY, Administrator będzie udostępniać innym podmiotom, na podstawie zawartej z DEWELOPEREM umowy przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji UMOWY DEWELOPERSKIEJ .
 

5. Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 

6.  Dane pozyskane w związku z zawarciem UMOWY DEWELOPERSKIEJ przetwarzamy:

a) W zakresie realizacji zawartej z NABYWCĄ  Umowy,  przez okres do czasu zakończenia  jej realizacji , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w przypadku wyrażenia przez NABYWCĘ zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy do czasu cofnięcia zgody.

b) W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na DEWELOPERZE w związku z prowadzeniem działalności deweloperskiej i realizacją zawartych umów przez okres wypełnienia tych obowiązków,

c) W zakresie marketingu i promocji przez okres do czasu wycofania  przez NABYWCĘ zgody na takie przetwarzanie,

d) W zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów DEWELOPERA stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Nabywcę sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 

 7. Prawa Nabywcy, który przekazał dane osobowe:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) prawo do przenoszenia danych,

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych

    Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. +48 (22) 531 03 00,

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu wykonania wyżej wymienionych praw, Nabywca powinien  skierować żądanie poprzez formularz kontaktowy www.dewelopart.pl, e-mail: iod@dewelopart.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 

8.   W zakresie w jakim przetwarzanie danych Nabywcy następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z DEWELOPEREM, podanie przez Nabywcę danych jest warunkiem zawarcia umowy Podanie danych  ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych  będzie brak możliwości zawarcia i realizacji  umowy prze DEWELOPERA.


Zapisz się do newslettera


Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany powyżej adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje handlowe dotyczące usług Dewelopart Fidelis Sp. z o.o. Sp.k. (na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
Uwaga: Zgoda nie jest obligatoryjna, ale jeśli użytkownik jej nie udzieli, to nie może przesłać do nas danych a my nie możemy się z nim kontaktować.
Szczegółowe informacje nt. administratora danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw w zakresie ochrony danych osobowych zawarto w Polityce prywatności.

Dewelopart YouTube Dewelopart Instagram
dodano
mieszkanie
dodano do porównania:
można dodać jeszcze:
wyczyść listę PORÓWNAJ